CV

Uprawnienia zawodowe:

– wpis na listę radców prawnych – wrzesień 2013 r.

– dyplom mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych – grudzień 2008 r.

Doświadczenie zawodowe :

od 2014 r. – Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Więcko-Tułowieckiej

od 2012 r. – członek zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej

2014 r. – 2017 r. – wykładowca Społecznej Akademii Nauk

2013 -2016 – ekspert, członek grupy interesariuszy z zakresu ubezpieczeń i reasekuracji – Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG) – stałej grupy doradczej europejskiego organu nadzoru finansowego – EIOPA

2007 r.-2014 r. – prawnik w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie

2006-2016 – prawnik w kancelarii Christopher E. Green – Attorney At Law, Seattle, WA, USA

2004-2006 – asystent prawny w kancelarii Sołtysiński & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów w Warszawie

01.2003- 05.2003 – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wykształcenie:

kwiecień 2013 r. doktor nauk prawnych – Wydział Prawa Uniwersytetu w
Białymstoku, tytuł nadano z wyróżnieniem.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Instytucjonalna ochrona konsumenta w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych”.

2006/2007 – Podyplomowe Studium Ubezpieczeń – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ukończone z wynikiem bardzo dobrym
Tytuł pracy dyplomowej: „Umowa ubezpieczenie jako zabezpieczenie wierzytelności banku – problemy i zagrożenia”.

studia wyższe – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
studia dzienne – 2001 r.- 2006 r. ukończone z wynikiem bardzo dobrym, stypendium naukowe w latach 2002 r.- 2006 r.,
28 kwietnia 2006 r. – egzamin magisterski – ocena bardzo dobra;
Tytuł pracy magisterskiej: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jako podstawowy instrument naprawienia szkody komunikacyjnej na mieniu.”