Publikacje

Publikacje książkowe:

● Ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia – kwiecień 2014 r., wyd. Lexis Nexis

● Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce –  współczesne wyzwania (red. J. Monkiewicz, M. Orlicki) październik 2015., wyd. Poltext – Ubezpieczenia grupowe z perspektywy konsumenta
● Ubezpieczenia komunikacyjne (red. S. Rogowski), Poltext 2008, Rozdział II – Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym

Raporty:

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Raport Rzecznika Ubezpieczonych, grudzień 2012 r.

Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – Raport Rzecznika Ubezpieczonych, grudzień 2007 r.

Artykuły:

2018 r.:

● Prawo Asekuracyjne nr 1(94)/2018, dr M. Więcko-Tułowiecka – Definicja nieszczęśliwego wypadku w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków i jej interpretacja w praktyce sądowej

● Prawo Asekuracyjne nr 3(96)/2018, dr M. Więcko-Tułowiecka – EIOPA’s Guidelines on Product Oversight and Governance Arrangements by Insurance Undertakings and Insurance Distributors in the Context of Polish Recommendations on Product Management

2017 r.

● Prawo Asekuracyjne nr 3(92)/2017, dr M. Więcko-Tułowiecka – The Role of European Insurance and Occupational Pensions Authority in the Formation of Consumer Protection in Insurance Contracts

● Prawo Asekuracyjne nr 1(90)/2017, dr M. Więcko-Tułowiecka – Chellenges of the Payment Protection Insurance Market – Analysis of the European Tendencies in the Context of the Need for Legal Actions in Poland

2014 r.

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 57, czerwiec 2014, dr M. Więcko-Tułowiecka – Rzecznik Ubezpieczonych pomaga konsumentom w postępowaniach sądowych dotyczących ubezpieczeń na życie z UFK

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 56, kwiecień 2014, dr M. Więcko-Tułowiecka – Czym są pozwy grupowe? Jakie możliwości dadzą osobom dochodzącym roszczeń z umów ubezpieczenia na życie z UFK?

● Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Luty 2014, dr M. Więcko-Tułowiecka – ADR wybrane rozwiązania, cz. 2

● Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Styczeń 2014, dr M. Więcko-Tułowiecka – ADR – wybrane rozwiązania, cz. 1

2013 r.

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 55, grudzień 2013, dr M. Więcko-Tułowiecka – Ubezpieczenia grupowe z perspektywy konsumenta, s. 20-23

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 54, wrzesień 2013, dr M. Więcko-Tułowiecka – Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń – gdzie szukać pomocy?, s. 14-17

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 53, M. Więcko-Tułowiecka – Ochrona konsumenta w ubezpieczeniach – potrzeba czy fanaberia?, s. 22-24
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 53, M. Więcko-Tułowiecka – Debata o „zawartości ubezpieczenia w ubezpieczeniu”, Warszawa, 12 kwietnia 2013 r., s. 14-17 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883).
● Arbitraż i Mediacja, nr 3(23)/2013- M. Więcko-Tułowiecka – Alternatywne metody rozwiązywania sporów z zakresu umów ubezpieczenia – dyrektywa ADR, europejska sieć rozstrzygania sporów Fin-Net, s. 67-74

2012 r.

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 44 – M. Więcko- Tułowiecka – Problemy brytyjskich konsumentów ubezpieczeń komunikacyjnych – przykłady skarg
●Monitor Ubezpieczeniowy, nr 49 – M. Więcko-Tułowiecka, Nowe propozycje Komisji Europejskiej w zakresie polubownego rozwiązywania sporów z perspektywy działalności Rzecznika Ubezpieczonych
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 50 – Małgorzata Więcko-Tułowiecka – Dyskryminacja płciowa w ubezpieczeniach – wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy 2004/113/KE w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – sprawa C236/09 (Test-Achats)
● Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 13 (2/2012), s. 202-206 – M. Więcko-Tułowiecka – Raport Rzecznika Ubezpieczonych „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” – główne tezy i wnioski

2011 r.

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 44, marzec 2011, – M. Więcko – Problemy brytyjskich konsumentów ubezpieczeń komunikacyjnych – przykłady skarg, s. 41-45

2010 r.

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 41, s. 26-29 – M. Więcko – Działania Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz ochrony konsumentów zawierających umowy ubezpieczenia w bankach.
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 42, s. 29-32, Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 43, s. 29-33– Podstawowe informacje o ubezpieczeniach kredytu
● Jubileuszowy Monitor Ubezpieczeniowy, s. 31-33 „Informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego”.
● Jubileuszowy Monitor Ubezpieczeniowy, s. 59-60 „Współpraca Rzecznika Ubezpieczonych z instytucjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi m.in. FIN–NET oraz INFOS” .

2009 r.

● Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 6(1/2009), s.98 i n. – M. Więcko – Problem zwrotu kwot wypłaconych z majątku Skarbu Państwa przez sprawcę wypadku – odpowiedzialność in solidum – analiza orzecznictwa.
● Miesięcznik Ubezpieczeniowy. Marzec 2009 – B.Chmielowiec, M.Więcko – Szkoda całkowita – komu się nie opłaca ?
● Prawo Asekuracyjne, nr 3(60)2009, s. 48-61 – A. Daszewski, M. Więcko – Problemy ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych w systemie direct z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 35, s. 22-25 – M. Więcko – Odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej.
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 36, s. 24-27 – M. Więcko – Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 37, s.17-21 – M. Więcko – Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – raport Rzecznika Ubezpieczonych – co dalej ?

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 38, s. 32–33 – M. Więcko – Zwrot składki ubezpieczeniowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 39, s. 25-27 – M. Więcko – Praktyczne problemy dotyczące zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem kanału direct – obserwacje Rzecznika Ubezpieczonych.
● Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 7, s. 19-36 – M. Więcko – Umowa ubezpieczenia jako zabezpieczenie wierzytelności banku – analiza podstaw prawnych, teorii i praktyki.
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 40, s.38-40 – M. Więcko – Konsultacje europejskie w sprawie kompensaty szkód wyrządzonych w wypadkach transgranicznych.
● Arbitraż i Mediacja, nr 4(8)/2009, s. 145-149 – M. Więcko – Kilka uwag na temat Krajowego Sądu Arbitrażowego Stanów Zjednoczonych (National Arbitration Forum) na marginesie treści pozwu Lori Swanson, Prokuratora Generalnego Stanu Minnesota.

2008 r.

● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 32, styczeń 2008 r. – M. Więcko – Rozbieżności w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 33, marzec 2008 r., s. 33-34 – M. Więcko – Informacja o Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych – Podstawowe problemy bancassurance w Polsce.
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 34, czerwiec 2008 r., s.19-24- M. Więcko – Wybór części zamiennych do naprawy pojazdu z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów.
● współautorka książki pt. „Ubezpieczenia komunikacyjne” pod red. S. Rogowskiego, wyd. Poltext, Warszawa 2008.

2007 r.
● Monitor Ubezpieczeniowy, lipiec 2007 r., nr 30, s.15-17 – Problemy z nieuwzględnianiem dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w tzw. systemie direct.
● Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, nr 06/07 (125/126) czerwiec-lipiec 2007 r., s. 77-80 – Problemy z ubezpieczeniami OC w tzw. systemie direct.
● Gazeta Bankowa, nr 33 (981) 13-19 sierpnia 2007 r.- Aleksander Daszewski; Anna Dąbrowska; Małgorzata Więcko – Z myślą o konsumencie.
● Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 7-8, lipiec – sierpień 2007 r., – Aleksander Daszewski; Anna Dąbrowska; Małgorzata Więcko – Nowelizacja przepisów k.c. w zakresie umowy ubezpieczenia a regulacje prokonsumenckie.
● Monitor Ubezpieczeniowy, nr 31, październik 2007, s. 34-37 – M. Więcko – Suma ubezpieczenia a wartość ubezpieczanego mienia.
● Rozprawy Ubezpieczeniowe zeszyt nr 3 (2/2007), s. 29-42 – A. Daszewski, A. Dąbrowska, E. Kiziewicz, M. Więcko – Wybrane problemy w przepisach noweli do k.c. – próba interpretacji.